Scroll to top

Ambassador Mirošič on Slovenian-Italian cooperation at XVIII Central European Forum of Aquileia Euroregion

BSF Programme Director and Special Envoy of the Ministry of Foreign Affairs for Europe Ambassador Iztok Mirošič attended the XVIII Central European Forum of Aquileia Euroregion in Udine (Videm) entitled “Mitteleurope: Many Capitals – one destiny” and took part in the panel “From Barbed Wire to Thread of History” where he pointed out the strategic role of cross-border cities and their participation in the development of good interstate relations.

The project Gorica-Nova Gorica: European Capital of Culture 2025 is a strategic opportunity to further upgrade the very good Slovenian-Italian relations, of which the two minorities of the neighbouring countries are also a key part. Even the Iron Curtain that divided Europe’s two ideological realities in the last century failed to interrupt the vital currents of cooperation and the necessity of opening borders. He appealed to the new governments in Slovenia and Italy to pay special attention and build on the high level of trust and coexistence along the border and between the two countries.

Slovenian-Italian cooperation is also a model example of cooperation, important in future discussions on the reform of the European Union and the implementation of the conclusions of the Conference on the Future of the EU. The European Union must become an effective global player, which also includes continuing the enlargement process.


Programski direktor Blejskega strateškega foruma in Posebni odposlanec zunanjega ministrstva za Evropo veleposlanik Iztok Mirošič je Vidmu/Udine na 18. forumu Akvilejske evroregije Mitteleuropa  z naslovom “Many Capitals – one destiny” v okviru panela “From Barbed Wire to Thread of History” opozoril na strateško vlogo čezmejnih mest in njihovega sodelovanja v razvoju dobrih meddržavnih odnosov.

Prav projekt Gorica-Nova Gorica: evropski prestolnici kulture 2025 je strateška priložnost za nadaljnjo nadgraditev slovensko italijanskih zelo dobrih odnosov, katerih ključni del sta tudi obe manjšini sosednjih držav. Celo železna zavesa, ki je v prejšnjem stoletju delila dve evropski ideološki realnosti, ni uspela prekiniti življenjskih tokov sodelovanja in nujnosti odpiranja meja. Apeliral je, da tudi novi vladi v Sloveniji in Italiji posvetita posebno pozornost in nadgradita visoko doseženo raven zaupanja in sožitja ob meji in med državama.

Slovensko italijansko sodelovanje je tudi vzorčni primer sodelovanja, pomemben v prihodnjih razpravah o reformi Evropske unije, in implementaciji zaključkov Konference o prihodnosti EU. Evropska unija mora postati učinkovit globalni igralec, kar vključuje tudi nadaljevanje širitvenega procesa.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts